Smluvní podmínky

Smluvní podmínky upravují uzavření smlouvy o poskytnutí lokalizační služby (dále jen "služby"), kterou společnost SWEETMOBILE S.L. působící pod obchodní značkou "GpsMob" ("GpsMob") nabízí libovolným uživatelům internetu, kteří se k ní přihlásí (dále jen "zákazníci") prostřednictvím webových stránek, které vlastní a které se nachází na adrese URL WWW.GPSMOB.COM (dále jen "web").


1. Vlastnictví

Identifikační a kontaktní údaje společnosti SWEETMOBILE, S.L.:

Sídlo firmy: Avda. Corts Catalanes 5, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

DIČ: B-66669094

E-mailová adresa: info@gpsmob.com

Registrační údaje: Zapsána v obchodním rejstříku v Barceloně, svazek 45121, oddíl 28 a list B-477456


2. Přijetí podmínek a požadovaný věk

Objednávkou služby zákazník prohlašuje, že je plnoletý a má potřebnou způsobilost k právním úkonům, aby mohl uzavřít smlouvu o poskytnutí služby v souladu s těmito smluvními podmínkami. Společnost GpsMob si vyhrazuje možnost kdykoli zákazníka požádat a předložení dokumentů, které dokládají jeho věk. V případě, že společnost GpsMob zjistí, že zákazník nedosáhl požadovaného věku nebo že tento požadavek dostatečně nesplňuje, zruší společnost GpsMob poskytování sjednané služby.

Uzavření smlouvy o poskytování služeb nabízených prostřednictvím webu znamená přijetí těchto smluvních podmínek, a proto by si je měl zákazník před přijetím pečlivě přečíst. Pokud tyto smluvní podmínky nepřijme, není smlouva o poskytnutí služby uzavřena, a společnosti GpsMob tak nevzniká žádný typ závazku či odpovědnosti vůči zákazníkovi.

Dále si společnost GpsMob vyhrazuje právo změnit kdykoli obsah nebo rozsah smluvních podmínek, přičemž v takovém případě bude zákazník řádně informován.


3. Služby

Aby mohlo být sjednáno poskytování služby, musí zákazník bez předchozí registrace provést všechny kroky uvedeného na webu.

Služba umožňuje společnosti GpsMob zjistit geografickou polohu fyzické osoby vždy, když k tomu tato osoba udělí předchozí souhlas. V tomto smyslu je zaslána SMS zpráva do zařízení adresáta, která ho informuje o tom, že zákazník si přeje zjistit jeho polohu. Pokud adresát tuto žádost přijme, je zákazníkovi sdělena poloha adresáta v daném okamžiku. V žádném případě nebude sdělena pozdější poloha adresáta než přesně v okamžiku přijetí žádosti od zákazníka.

Platba za službu nezaručuje, že je možné adresáta lokalizovat, pouze jsou poskytnuty prostředky k dosažení tohoto cíle. Adresáta například nelze geolokalizovat, pokud zmizí, nemá u sebe mobilní zařízení, je vypnuté nebo bez signálu nebo adresát neklikne na odkaz v SMS zprávě.


4. Cena a způsoby platby

Cena za službu odpovídá tarifům na webu uvedeným v eurech a zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH) a případné další daně a poplatky, které jsou v platnosti na území, kde je služba používána.

GpsMob si vyhrazuje právo kdykoli cenu podle svého uvážení změnit. V každém případě platí pro službu sjednanou zákazníkem ceny uvedené v okamžiku přijetí smluvních podmínek.

Zákazník provede platbu kreditní nebo debetní kartou (Visa, Mastercard, American Express nebo jiné společnosti uvedené na webu).

Zákazník při uzavření smlouvy uvede požadované platební údaje. Platba bude provedena, jakmile ji přijme finanční instituce, jejímž prostřednictvím se služba hradí, v opačném případě nedochází ke sjednání služby.

Po uhrazení platby obdrží zákazník e-mail s potvrzením a uzavření smlouvy o poskytování služby spolu se smluvními podmínkami.

Po uhrazení platby za počáteční období ve výši 0.60€ může zákazník začít službu využívat po dobu zkušebního období dvacet čtyři (24) hodin. Pokud do uplynutí tohoto období službu nezruší, má se za to, že se zákazník přihlašuje k měsíčnímu předplatnému služby ve výši 49.99€, které se automaticky obnovuje, pokud ho zákazník výslovně nezruší. Za tímto účelem zákazník přijetím těchto smluvních podmínek opravňuje společnost GpsMob dát pokyn své finanční instituci k měsíčnímu strhávání částky za službu z běžného účtu zákazníka a v případě potřeby se zákazník zavazuje požádat svou finanční instituci o strhnutí příslušné částky ze svého účtu podle pokynů společnosti GpsMob.

V případě, že na kreditní/debetní kartě použité při registraci služby nejsou v době měsíční platby k dispozici žádné finanční prostředky, bude účet zákazníka zrušen a poskytování služby pozastaveno.


5. Vypovězení smlouvy

Vzhledem k povaze poskytované služby se právo na odstoupení od smlouvy stanovené platnými právními předpisy neuplatní od okamžiku zahájení poskytování služby.


6. Ručení a odpovědnost

Zákazník společnosti GpsMob zaručuje, že a) telefonní číslo adresáta, který má být lokalizován, získal legálním způsobem; b) žádá o poskytnutí služby za účelem, který je v souladu se zákonem; a c) informace poskytnuté pro přístup ke službě jsou pravdivé a úplné.

Společnost GpsMob dále nenese odpovědnost za a) problémy, chyby, poruchy, kterými může služba trpět v důsledku technických problémů na straně zákazníka nebo třetích stran, které jsou nepředvídatelné nebo které jsou předvídatelné, ale nelze se jim vyhnout; b) jakoukoli ztrátu či škodu, ušlý zisk, ztrátu majetku, ztrátu dat nebo provozního času na straně zákazníka přímo nebo nepřímo z důvodů, které nelze přičíst společnosti GpsMob, zejména v důsledků počítačových útoků, narušení systémů nebo zneužití údajů třetími stranami; c) jakékoli porušení právních předpisů, práv třetích stran nebo smluvních podmínek ze strany zákazníka během poskytování služby; a d) nesplnění jakéhokoli závazku plynoucího ze smlouvy z důvodů vyšší moci.

Platí však, že odpovědnost společnosti GpsMob vůči zákazníkovi v důsledku vlastního zavinění nebo nedbalosti v žádném případě nepřesáhne částky přijaté od zákazníka v rámci platby za službu.


7. Ochrana osobních údajů

Co se týče osobních údajů poskytnutých zákazníkem v průběhu uzavírání smlouvy o poskytnutí služby, bude společnost GpsMob v roli správce údajů zpracovávat osobní údaje zákazníka pouze za účelem řádného poskytnutí služby a zasílání informativních sdělení a případných nabídek společnosti GpsMob či novinek, týkajících se jejich produktů a služeb.

Společnost GpsMob zpracovává identifikační a bankovní údaje zákazníka za účelem poskytnutí služby.

Právní základ pro zpracovávání údajů společností GpsMob tvoří naplnění smluvního vztahu.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu stanovenou platnými právními předpisy (zejména v daňových a účetních záležitostech) a mohou být předány finančním institucím za účelem správy plateb za službu a případně orgánům veřejné správy v souladu s platnými právními předpisy.

Zákazník může uplatnit svá práva na přístup, opravu, vymazání, omezení, přenositelnost a námitku proti zpracování svých osobních údajů zasláním e-mailu na adresu info@gpsmob.com. Pokud neobdržíte uspokojivou odpověď nebo chcete-li získat další informace k některým z těchto práv, můžete se obrátit na orgán pro dohled nad údaji (Agencia Española de Protección de Datos).


8. Zabezpečení

Společnost GpsMob zavedla nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření, aby zaručila bezpečnost vašich osobních údajů a zabránila jejich změně, ztrátě, zpracování nebo neoprávněnému přístupu, a to s ohledem na stav technologie, povahu uložených údajů a rizika, kterým jsou vystaveny, ať už v důsledku lidské činnosti nebo fyzického či přírodního prostředí.

Společnost GpsMob nemůže zaručit úplné zabezpečení služby, zavazuje se však, že v rámci svých možností co nejdříve odstraní potíže a zavede vhodná nápravná opatření k odstranění bezpečnostních nedostatků.

Zákazník se zavazuje okamžitě informovat společnost GpsMob prostřednictvím e-mailu na adrese info@gpsmob.com o jakýchkoli incidentech, které by mohly narušit bezpečnost webu či zákazníkova účtu.


9. Odkazy

Na webu nebo v rámci poskytování služby může být zákazník prostřednictvím odkazů přesměrován na jiné webové stránky. Společnost GpsMob však nemá nad těmito webovými stránkami či jejich obsahem kontrolu, protože se na ně vztahují jejich vlastní smluvní podmínky, a proto neodpovídá za kvalitu, pravdivost či přesnost těchto webových stránek; přítomnost odkazů na tyto třetí stránky neznamená, že je společnost GpsMob doporučuje, propaguje, identifikuje se s nimi či je schvaluje.


10. Duševní a průmyslové vlastnictví

Všechna práva duševního vlastnictví na obsah služby (mimo jiné data, testy, zvuky, obrázky či zdrojové kódy) a jejich struktura, výběr a pořadí jsou vlastnictvím společnosti GpsMob a případně jejich poskytovatelů licencí.

Ochranné známky uvedené na webu jsou vlastnictvím společnosti GpsMob nebo jejich poskytovatelů licencí. Stejně tak název domény WWW.GPSMOB.COM, na které se nachází web je vlastnictvím společnosti GpsMob.

Zákazník proto nesmí reprodukovat, rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, veřejně sdělovat, transformovat, dělat výtah, prodávat či jiným způsobem využívat nebo jakoukoli jinou formou, která není výslovně povolena, šířit web, jeho obsah nebo ochranné známky a názvy domén, které vlastní společnost GpsMob.

Co se týče obsahů, které zákazník na web umisťuje, uděluje společnosti GpsMob celosvětově platnou, nevýhradní a neexkluzivní bezplatnou licenci s možností postupu třetí straně k použití, reprodukci, distribuci, transformaci, veřejnému sdělování, výpisu, úpravě nebo překladu obsahu v rámci své činnosti.


11. Zrušení služby

Zákazník se může kdykoli odhlásit a zrušit odběr služby, a to po přihlášení do svého profilu nebo e-mailem na adrese info@gpsmob.com. Zrušení služby začne platit po skončení měsíčního období, ve kterém o něj bylo požádáno.


12. Neplatnost ustanovení

Pokud bude některé ujednání těchto smluvních podmínek shledáno zcela nebo zčásti neplatným nebo neúčinným, bude to mít vliv pouze na toto ujednání nebo jeho část, která je neplatná nebo neúčinná. Tyto smluvní podmínky zůstávají v ostatních částech v platnosti a má se za to, že neplatné je pouze dané ujednání nebo jeho dotčená část.


13. Jazyky

Smluvní podmínky jsou sepsány v angličtině, francouzštině, italštině, španělštině, portugalštině a ruštině. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými jazykovými verzemi má přednost španělská verze.


14. Stížnosti a reklamace

S jakýmikoli žádostmi o objasnění, incidenty či reklamacemi se může zákazník obracet na společnost GpsMob prostřednictvím e-mailu na adrese info@gpsmob.com, která se zavazuje tyto záležitosti vyřídit co nejdříve, v každém případě do jednoho měsíce od jejich podání. Zákazník je oprávněn požadovat od společnosti GpsMob jednu fyzickou fakturu za sjednání služby.


15. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto smluvní podmínky se řídí a interpretují v souladu se španělským právem.

V tomto ohledu a v souladu s platnými předpisy společnost GpsMob informuje zákazníky o možnosti podat stížnost na platformě pro řešení sporů, která je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/odr

Rovněž v případě jakéhokoli sporu nebo nesrovnalosti při výkladu nebo uplatňování těchto smluvních podmínek jsou příslušné soudy stanovené v platných předpisech o příslušnosti soudů ve spotřebitelských a uživatelských záležitostech.