Villkor

Dessa villkor reglerar den lokaliseringstjänst ("tjänsterna") som SWEETMOBILE S.L., som agerar under varumärket "GpsMob"("GpsMob"), erbjuder alla Internetanvändare ("Kunden") via sin webbplats på adressen WWW.GPSMOB.COM ("Webben").


1. Innehavarskap

SWEETMOBILE, S.L. har följande identifierings- och kontaktuppgifter:

Säte: Avda. Corts Catalanes 5, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

spansktspanskt Org. nr.: B-66669094

E-post: info@gpsmob.com

Registreringsuppgifter: Registrerad i Barcelonas handelsregister, volym 45121, ark 28 och sida B-477456


2. Acceptans och ålderskrav

Genom att beställa Tjänsten förklarar Kunden att han/hon är myndig och har den nödvändiga juridiska kapaciteten för att ingå avtal om Tjänsterna i enlighet med Villkoren. I detta syfte förbehåller sig GpsMob rätten att när som helst begära ett åldersbevis från kunden. Om GpsMob konstaterar att kunden inte har den ålder som krävs, eller inte uppfyller kravet på ett korrekt sätt, kommer GpsMob att avbryta utförandet av den avtalade tjänsten.

Att teckna avtal om de tjänster som erbjuds via webben innebär att du accepterar dessa villkor, så innan du godkänner dem måste du läsa igenom dem noggrant. Om de inte accepteras kommer avtalet om tjänsten inte att genomföras och följaktligen kommer GpsMob inte att ta på sig någon form av skyldighet eller ansvar.

Dessutom förbehåller sig GpsMob rätten att när som helst ändra innehållet och/eller omfattningen av de allmänna villkoren, och kunden kommer i så fall att underrättas om detta.


3. Tjänster

För att ingå avtal om tjänsten måste kunden följa alla steg i det förfarande som tillhandahålls på webben utan föregående registrering.

Genom tjänsten gör GpsMob det möjligt att lokalisera en fysisk persons geografiska plats så länge han/hon i förväg accepterar att bli lokaliserad. Ett meddelande i SMS-format skickas till mottagarens enhet för att ange att kunden vill veta var han eller hon befinner sig. Om mottagaren uttryckligen godkänner begäran kommer mottagarens geolokalisering vid den tidpunkten att tillhandahållas kunden. Mottagarens plats får inte i något fall vara längre än den tidpunkt då han/hon har accepterat kundens begäran.

Betalning för tjänsten garanterar inte att mottagaren kan lokaliseras, eftersom den endast tillhandahåller medel för detta, men den kan till exempel inte geolokaliseras om mottagaren är försvunnen, inte har mobiltelefonen, är avstängd eller saknar täckning eller inte accepterar den länk som mottagits via sms-meddelandet.


4. Pris och betalningsmetoder

Tjänstens priser ska vara de som anges i euro på webbplatsen och ska inkludera mervärdesskatt (moms) och/eller, i förekommande fall, annan skatt och/eller avgift som är tillämplig inom tillämpningsområdet.

GpsMob förbehåller sig rätten att när som helst göra de ändringar av priserna som man anser lämpliga. Hur som helst kommer de priser som gäller för det avtal om tjänsten som kunden ingår att vara de priser som anges vid tidpunkten för godkännandet av villkoren.

Kunden måste betala med betalnings- eller kreditkort (Visa, Mastercard, AmericanExpress eller andra kort som anges på webbplatsen).

Kunden ska ange de betalningsuppgifter som krävs i samband med avtalsförfarandet. Avgiften kommer att tas ut när den har godkänts av det finansiella institutet genom vilket betalningen görs, annars kommer avtalet inte att genomföras.

Efter betalningen kommer kunden att få ett e-postmeddelande som bekräftar avtalet tillsammans med en kopia av de allmänna villkoren.

Efter att ha betalat den första perioden av 0.60€,får kunden använda tjänsten under en provperiod på tjugofyra (24) timmar, och efter denna period utan uppsägning av tjänsten ska kunden anses ha tecknat ett månadsabonnemang till ett pris av 49.99€, som kan förlängas automatiskt, såvida inte kunden uttryckligen säger upp det. Genom att acceptera villkoren ger kunden GpsMob rätt att be dess finansinstitut att debitera hans/hennes konto varje månad och kunden förbinder sig att vid behov be sitt finansinstitut att debitera hans/hennes konto i enlighet med instruktionerna från GpsMob.

Om det kredit- eller betalkort som används för att registrera sig för tjänsten inte har några tillgängliga medel vid tidpunkten för månadsbetalningen kommer kundens konto att annulleras och tjänsterna kommer att avbrytas.


5. Ångerrätt

På grund av tjänstens särskilda egenskaper ska den ångerrätt som föreskrivs i gällande lagstiftning inte vara tillämplig från och med den tidpunkt då tjänsten inleds.


6. Garantier och ansvar

Kunden garanterar GpsMob att (a) han/hon lagligen har erhållit telefonnumret till den mottagare som ska lokaliseras, (b) han/hon begär tjänsten i ett lagligt och lämpligt syfte, och (c) den information som tillhandahålls för att få tillgång till tjänsten är sann och fullständig.

Dessutom, GpsMob är inte ansvarig för (a) problem, fel, störningar som tjänsten kan drabbas av till följd av tekniska problem som kan tillskrivas kunden eller tredje part, som är oförutsägbara eller, eftersom de är förutsägbara, är oundvikliga; (b) förlust och/eller skada, utebliven vinst, egendomsskada, förlust av data eller drifttid, som direkt eller indirekt drabbat kunden av skäl som inte kan tillskrivas GpsMob, i synnerhet datorattacker, intrång i systemen och/eller kapning av data av tredje part, c) eventuella överträdelser av bestämmelser, tredje parts rättigheter eller avtalsvillkoren som kunden gör sig skyldig till under utförandet av tjänsten, och d) överträdelse av någon av de skyldigheter som följer av avtalet på grund av force majeure.

Hur som helst, GpsMob ansvar gentemot kunden för fel eller försummelse får under inga omständigheter överstiga de belopp som kunden erhållit som ett resultat av betalningen för tjänsterna.


7. Skydd av personuppgifter

När det gäller de personuppgifter som kunden lämnar under kontraktsförfarandet för tjänsten ska GpsMob, i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandla dem för att korrekt utföra tjänsten och skicka informativ kommunikation om GpsMob, samt eventuella erbjudanden och nyheter om dess produkter och tjänster.

GpsMob behandlar kundens identifieringsuppgifter och bankuppgifter för att kunna utföra tjänsterna.

Den rättsliga grunden för GpsMob behandling av uppgifter är att genomföra avtalsförhållandet.

Personliga uppgifter kommer att bevaras under den lagstadgade tid som föreskrivs i gällande lagstiftning (särskilt i skatte- och redovisningsfrågor) och kan komma att lämnas ut till finansinstitut för hantering av betalningar för tjänsten och, i förekommande fall, till offentliga förvaltningar i enlighet med gällande lagstiftning.

Kunden kan utöva sin rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning, portabilitet och invändning mot behandlingen av sina uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till :e-post_kontakt. Om han/hon inte får ett tillfredsställande svar eller om han/hon behöver mer information om någon av dessa rättigheter kan han/hon kontakta den spanska dataskyddsmyndigheten.


8. Säkerhet

GpsMob har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera säkerheten för dina personliga uppgifter och förhindra att de ändras, förloras, behandlas och/eller att obehöriga får tillgång till dem, med hänsyn till den tekniska utvecklingen, arten av de lagrade uppgifterna och de risker som de är utsatta för, oavsett om de härrör från mänsklig verksamhet eller från den fysiska eller naturliga miljön.

GpsMob kan inte garantera att tjänsten är helt säker, även om de åtar sig att åtgärda och genomföra lämpliga korrigerande åtgärder inom ramen för sina befogenheter för att korrigera eventuella säkerhetsbrister så snart som möjligt.

Kunden förbinder sig att omedelbart meddela GpsMob, via e-post till info@gpsmob.com, om varje incident som kan äventyra säkerheten på webbplatsen och/eller hans/hennes eget konto.


9. Länkar

På webbplatsen och/eller genom tjänsten kan kunden omdirigeras till andra webbplatser via länkar. Däremot GpsMob kontrollerar inte sådana webbplatser och/eller deras innehåll, med förbehåll för sina egna villkor, och är därför inte ansvarig för kvaliteten, sanningshalten eller riktigheten på sådana webbplatser och förekomsten av länkade webbplatser innebär inte heller att det rekommenderas, godkänns, identifieras och/eller enligt GpsMob.


10. Immateriella och industriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter till tjänstens innehåll (inklusive data, text, ljud, bilder eller källkoder), dess struktur, urval och ordning ägs av GpsMob och/eller, i förekommande fall, dess licensgivare.

De kännetecken som finns på webbplatsen ägs av GpsMob eller dess licensgivare. Likaledes ägs domännamnet WWW.GPSMOB.COM där webbplatsen finns, av GpsMob.

Följaktligen är det förbjudet för kunden att reproducera, duplicera, kopiera, distribuera, offentligt kommunicera, omvandla, extrahera, sälja och andra former av exploatering och / eller någon annan form av spridning som inte uttryckligen godkänts, webben, dess innehåll och / eller särskiljande tecken och domännamn som ägs av GpsMob.

När det gäller det innehåll som kunden lägger upp på webben, ger GpsMob en världsomfattande licens, obegränsat och icke-exklusivt, utan kostnad, med rätt att överföra till tredje part, för att använda, reproducera, distribuera, omvandla, offentligt kommunicera, extrahera, anpassa eller översätta innehållet, inom ramen för sin verksamhet.


11. Uppsägning

Kunden kan när som helst avsluta sin prenumeration på tjänsten genom att öppna sin profil eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@gpsmob.com. Uppsägningen av tjänsten träder i kraft i slutet av den månadsperiod under vilken den begärs.


12. Ogiltighet

Om någon bestämmelse i villkoren helt eller delvis förklaras ogiltig eller ogenomförbar ska detta endast påverka den bestämmelsen eller den del av den som är ogiltig eller ogenomförbar. Villkoren ska i övrigt fortsätta att gälla i alla andra avseenden, och en sådan bestämmelse, eller den del av den som berörs, ska anses inte ha gjorts.


13. Språk

Villkoren finns på engelska, franska, italienska, spanska, portugisiska, ryska och franska I händelse av motstridande mellan dessa versioner ska den spanska versionen ha företräde.


14. Klagomål och krav

För alla förtydliganden, incidenter eller klagomål kan kunden kontakta GpsMob via e-post :e-post_kontakt, som åtar sig att behandla dem så snart som möjligt och i alla fall inom en månad efter det att de skickats in. Kunden kan begära en fysisk faktura från GpsMob för tjänstekontraktet.


15. Tillämplig lag och behöriga domstolar

Villkoren ska regleras och tolkas enligt spansk lag.

I detta avseende, och i enlighet med tillämplig lag, informerar GpsMob kunderna om möjligheten att lämna in sina krav till den plattform för tvistlösning som finns tillgänglig via följande länk: http://ec.europa.eu/odr

Om det uppstår en konflikt eller olikhet i tolkningen och/eller tillämpningen av villkoren ska de behöriga domstolarna vara de som anges i de tillämpliga bestämmelserna om behörig jurisdiktion för konsumenter och användare.