Vilkår og betingelser

Vilkårene og betingelsene regulerer inngåelsen av kjøpsavtalen for lokaliseringstjenesten («tjenesten/e») som SWEETMOBILE S.L., som opererer under det kommersielle navnet "GpsMob" ("GpsMob"), tilbyr til enhver internettbruker som kjøper den («kunden») via dets eide nettsted, hvilket er tilgjengelig fra lenken WWW.GPSMOB.COM ( «nettstedet»).


1. Eierskap

Identifiserings- og kontaktinformasjonen til SWEETMOBILE, S.L, er:

Registrert adresse: Avda. Corts Catalanes 5, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Spania

skatteidentifikasjonsnummer (NIF): B-66669094

E-postadresse: info@gpsmob.com

Registeropplysninger: Innskrevet i handelsregisteret (Registro Mercantil) i Barcelona, bind (tomo) 45121, folie (folio) 28 og side (hoja) B-477456


2. Godkjenning og aldersgrense

Når kunden legger inn en bestilling på tjenesten, erklærer han/hun å være myndig og å ha den rettslige handleevnen som kreves for å inngå en kjøpsavtale for tjenestene i henhold til disse vilkårene og betingelsene. Følgelig forbeholder GpsMob seg muligheten til når som helst å be kunden om dokumentasjon som bekrefter hans/hennes alder. Dersom GpsMob bekrefter at kunden ikke er gammel nok eller ikke oppfyller dokumentasjonskravet, vil GpsMob kansellere utførelsen av tjenesten som det er inngått kjøpsavtale for.

Inngåelse av en kjøpsavtale for tjenestene som tilbys via nettstedet, innebærer å godta disse vilkårene og betingelsene, og kunden må lese innholdet nøye før han/hun gir sitt samtykke. Hvis kunden ikke godtar vilkårene og betingelsene vil det ikke inngås en kjøpsavtale for tjenesten og følgelig vil det ikke være grunnlag for noen form for forpliktelse eller ansvar fra GpsMob sin side.

I tillegg reserverer GpsMob seg retten til når som helst å endre innholdet og/eller omfanget av vilkårene og betingelsene, og i så tilfelle vil kunden bli behørig varslet.


3. Tjenester

For å inngå en kjøpsavtale for tjenesten må kunden følge alle trinnene i prosedyren på nettstedet, uten forutgående registrering.

Via tjenesten, kan GpsMob lokalisere den geografiske plasseringen til en fysisk person, når denne personen på forhånd har godtatt å bli lokalisert. I denne forbindelse sendes det en tekstmelding som SMS til mottakerens enhet, for å varsle om at kunden ønsker å få vite hans/hennes plassering. Dersom mottakeren uttrykkelig aksepterer forespørselen, vil kunden få oppgitt det som er mottakerens geolokalisering i det øyeblikket. Ikke under noen omstendigheter vil lokaliseringen av mottakeren fortsette utover dette ene øyeblikket, da han/hun godtok forespørselen fra kunden.

Betaling for tjenesten garanterer ikke at mottakeren vil kunne bli lokalisert, det sørger kun for midlene til å kunne gjøre det. F.eks. vil ikke mottakeren kunne bli geolokalisert dersom han/hun er savnet, ikke er i besittelse av mobilenheten sin, mobilen er avslått eller uten dekning, eller dersom han/hun ikke gir sin godkjennelse via lenken som blir sendt på SMS.


4. Pris og betalingsmåter

Prisene for tjenesten er de som vises i euro på nettstedet. Disse innbefatter merverdiavgift og/eller eventuelle andre skatter og/eller avgifter som gjelder i det aktuelle området.

GpsMob reserverer seg retten til når som helst å gjøre endringer i prisene slik de finner det hensiktsmessig. Gjeldende pris når kunden inngår en kjøpsavtale for tjenesten, er i alle tilfeller den prisen som er registrert i det øyeblikket kunden godtar vilkårene og betingelsene.

Kunden må betale med et kreditt- eller debetkort (Visa, Mastercard, AmericanExpress eller andre som vises på nettstedet).

Kunden må oppgi betalingsinformasjonen det bes om i kjøpsprosessen. Kortet vil bli belastet med en gang det har blitt godkjent av finansinstitusjonen som betalingen gjøres via, og i motsatt fall, hvis kortet ikke blir godkjent, vil kjøpet ikke bli gjort.

Etter at betalingen er gjort, vil kunden motta en e-post som bekrefter kjøpet, samt en kopi av vilkårene og betingelsene.

Når betalingen for den første perioden til 0.60€er gjort, kan kunden bruke tjenesten i en prøveperiode på tjuefire (24) timer. Når denne prøveperioden utløper, uten at tjenesten har blitt sagt opp, forstås det som at kunden registrerer seg for et månedlig abonnement til en pris på 49.99€, som vil løpe frem til kunden uttrykkelig sier det opp. Til dette formålet, ved å godta vilkårene og betingelsene, gir kunden GpsMob autorisasjon til å gi instruksjoner til hans/hennes finansinstitusjonen om månedlig å belaste beløpet for tjenesten, og hvis det er nødvendig, forplikter kunden seg til å be banken sin om å trekke betalingen fra hans/hennes konto ved å følge instruksjonene fra GpsMob.

Dersom kreditt-/debetkortet som ble brukt da kunden tegnet abonnementet på tjenesten ikke har dekning når den månedlige betalingen skal trekkes, vil kundens konto bli avsluttet og tjenestene bli suspendert.


5. Tilbaketrekking

Grunnet tjenestens karakteristikker, vil retten til tilbaketrekking i gjeldende forskrifter ikke kunne benyttes etter at utførelsen av tjenesten har begynt.


6. Garantier og ansvar

Kunden garanterer til GpsMob a) at han/hun på lovlig vis har fått tak i nummeret til mottakeren som ønskes lokalisert; b) at han/hun ønsker å benytte tjenesten til et lovlig og forsvarlig formål; og (c) at informasjonen han/hun har oppgitt for å få tilgang til tjenesten er riktig og fullstendig.

I tillegg vil GpsMob ikke være ansvarlig for (a) problemer, feil eller funksjonsforstyrrelser som kan ramme tjenesten på grunn av tekniske problemer som skyldes kunden eller eksterne tredjeparter, enten de er uforutsette eller forutsette, men uunngåelige; (b) tap og/eller skader, tap av fortjeneste, skade på eiendom, tap av data eller driftstid, som kunden lider direkte eller indirekte av grunner som ikke kan tilregnes GpsMob, i særdeleshet, på grunn av dataangrep, systeminnbrudd og/eller datakapring gjort av tredjeparter; (c) brudd på regler, tredjeparters rettigheter eller vilkårene i kontrakten som kunden inngår for å få utført tjenesten; og (d) misligholdelse av forpliktelser i kontrakten som skyldes force majeure.

Uansett vil ansvaret til GpsMob overfor kunden på grunn av feil eller uaktsomhet ikke under noen omstendigheter overskride de beløpene som er mottatt fra kunden som betalinger for tjenestene.


7. Vern av personlige data

Når det gjelder de personlige dataene som kunden oppgir under prosessen for å inngå en kjøpsavtale for tjenesten, vil GpsMob, som behandlingsansvarlig, behandle opplysningene med det formål å utføre tjenesten korrekt, samt å sende informativ kommunikasjon om GpsMob, som f.eks. mulige tilbud om produkter og tjenester.

GpsMob vil behandle kundens identifikasjonsopplysninger, så vel som bankinformasjon, for å kunne utføre tjenestene.

Det rettslige grunnlaget for GpsMob sin behandling av informasjonen er kontraktsforholdet.

Personlige data blir oppbevart så lenge som det er juridisk lovlig i henhold til gjeldende regelverk (i særdeleshet, materiell som er relevant for skatt og regnskap) og kan bli kommunisert til finansielle institusjoner for å administrere betaling av tjenesten og, når det er aktuelt, til det offentlige i henhold til gjeldende forskrifter.

Kunden kan utøve sine rettigheter til å få tilgang til, rette opp, slette, begrense, overføre og motsi seg behandling av dataene sine, ved å sende en e-post til info@gpsmob.com. Dersom kunden ikke får et tilfredsstillende svar eller dersom han/hun ønsker mer informasjon om en av disse rettighetene, kan han/hun henvende seg til det spanske datavernbyrået, Agencia Española de Protección de Datos.


8. Sikkerhet

GpsMob har iverksatt nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å garantere sikkerheten til data av personlig karakter og unngå at de endres, tapes, utsettes for uautorisert behandling og/eller tilgang, gitt teknologiens tilstand, naturen til dataene som lagres og risikoen de er utsatt for, enten det skyldes menneskelig atferd, fysiske medier eller det naturlig miljøet.

GpsMob kan ikke garantere at tjenesten er hundre prosent sikker, men forplikter seg til å korrigere og å implementere de hensiktsmessige korrigerende tiltakene de kan, for å rette opp eventuelle sikkerhetsfeil så raskt som mulig.

Kunden forplikter seg til å varsle GpsMob, umiddelbart, via e-post til info@gpsmob.com, om enhver hendelse som kan kompromittere sikkerheten til nettstedet og/eller hans/hennes egen konto.


9. Lenker

På nettstedet og/eller via tjenesten kan kunden bli omdirigert til andre nettsteder via lenker. GpsMob kontrollerer imidlertid ikke disse nettstedene og/eller innholdet på disse, som er underlagt egne vilkår og betingelser, og er følgelig ikke ansvarlige for kvaliteten, sannferdigheten eller eksaktheten til disse nettstedene, og det skal heller ikke tolkes som at GpsMobanbefaler, markedsfører, identifiserer og/eller går god for nettsteder det er lenker til.


10. Intellektuell og industriell eiendom

Alle rettigheter til intellektuell eiendom når det gjelder innholdet i tjenesten (blant annet, data, tekst, lyd, bilder eller kildekoder), dets struktur, utvalg og rekkefølge, er eiendom tilhørende GpsMob og/eller, når det er tilfellet, deres lisensgivere.

De særegne tegnene på nettstedet er eiendom tilhørende GpsMob eller deres lisensgivere. I tillegg er nettstedets domenenavn WWW.GPSMOB.COM eiendom tilhørende GpsMob.

Følgelig forbys kunden å reprodusere, duplisere, kopiere, distribuere, offentlig formidle, transformere, ekstrahere, selge og andre former for utnytting og/eller enhver annen form for ikke uttrykkelig autorisert spredning av GpsMobsitt nettsted, dets innhold og/eller særegne funksjon.

Når det gjelder innholdet som kunden oppbevarer på nettstedet, gir kunden GpsMob en tillatelse som er verdensomspennende, ikke-eksklusiv, gratis og uten sluttdato, for å kunne reprodusere, distribuere, transformere, offentlig kommunisere, ekstrahere, tilpasse eller oversette innholdet, innenfor rammen av sin aktivitet, samt fullmakt til å overføre denne tillatelsen til tredjeparter.


11. Oppsigelse

Kunden kan når som helst si opp abonnementet på tjenesten, via profilen sin eller ved å sende en e-post til info@gpsmob.com. Tjenesten vil bli avsluttet når månedsperioden den sies opp i utløper.


12. Ugyldighet

Hvis en klausul i vilkårene skulle bli helt eller delvis erklært ugyldig eller ineffektiv, vil dette kun påvirke denne bestemmelsen eller den delen av denne som er ugyldig eller ineffektiv. Bestemmelsene i de øvrige vilkårene og betingelsene eller den delen av den berørte klausulen som ikke er aktuelle, vil bestå.


13. Språk

Vilkårene og betingelsen finnes på spansk, fransk, italiensk, engelsk, portugisisk og russisk. Dersom disse versjonen skulle være motstridende, skal den spanske versjonen gjelde.


14. Klager og reklamasjoner

For enhver avklaring, hendelse eller reklamasjon, kan kunden sende en e- post til e-mail info@gpsmob.com. GpsMob forplikter seg til å svare så raskt som mulig og senest innen en måned. Kunden kan be GpsMob om en fysisk faktura for kjøpet av tjenesten.


15. Gjeldende lov og gyldige domstoler

Vilkårene og betingelsen skal styres og tolkes etter spansk lov.

I denne forbindelse og i henhold til gjeldende lovgivning, informerer GpsMob kundene om muligheten til å sende reklamasjoner til plattformen for tvistsløsing som er tilgjengelig via den følgende lenken: http://ec.europa.eu/odr

Og, hvis det skulle oppstå konflikt eller avvik i forbindelse med tolkning og/eller anvendelse av vilkårene og betingelsene, vil kompetente domstoler være de som gjeldende regelverk for saker som krever kompetent jurisdiksjon i spørsmål om forbrukere og brukere tilsier.